Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale, z podziałem na 2 części: Część 1 – Remont odcinka drogi gminnej 431710S – ul. Dworcowej w Pogórzu, Część 2 – Remont odcinka drogi gminnej 431305S – ul. Dolny Bór w Kowalach

Zamawiający informuje, że w dniu 18.10.2023 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Pogórze i Kowale, z podziałem na 2 części: Część 1 – Remont odcinka drogi gminnej 431710S – ul. Dworcowej w Pogórzu, Część 2 – Remont odcinka drogi gminnej 431305S – ul. Dolny Bór w Kowalach”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ https://platformazakupowa.pl/transakcja/834513

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przejdź do treści