Reklama w pasie drogowym

Na podstawie uchwały nr XVI/176/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego istnieje możliwość umieszania reklamy w pasie drogowym wg następujących stawek:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. )

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości (włącznie) – 3,00 zł,

2) jezdni od 20 % do 50 % szerokości – 5,00 zł,

3) jezdni powyżej 50 % szerokości – 8,00 zł,

4) chodników – 3,00 zł,

5) pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące stawki opłat rocznych:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł,

2) poza drogowym obiektem inżynierskim – 20,00 zł.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

– rzutu poziomego obiektów budowlanych oraz tymczasowych obiektów takich jak ogródki sezonowe, kioski, stoiska handlowe – 0,60 zł,

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) tablicy jednostronnej – 2,00 zł,

2) tablicy dwustronnej – 4,00 zł,

3) rzutu poziomego urządzenia reklamowego – 2,00 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100 %.

4. Za umieszczenie reklamy o powierzchni mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2.

§ 5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajęcia:

1) na czas imprez prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Skoczów – 0,10 zł,

2) w celach innych niż określono w § 2 do § 4 – 1,00 zł.

§ 6. Uchylić Uchwałę nr XXII/265/2004 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Poniżej wnioski do pobrania.

Przejdź do treści