Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Dróg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mzd.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Strona posiada możliwość powiększenia tekstu o 200% bez utraty struktury strony;
 • Strona posiada wersję wysokiego kontrastu; 
 • Po lewej stronie jest ikona osoby niepełnosprawnej, po kliknięciu której można zmienić wielkość czcionki, zmienić kontrast oraz przywrócić ustawienia;
 • Większość załączników w formacie DOC oraz PDF są możliwa do odczytu i edycji za pomocą technologii asystującej;
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych
 • Strona zawiera wyszukiwarkę;

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Zbyt niski kontrast pola akceptacji plików cookie, tagów na aktualnościach oraz danych kontaktowych w stopce. Kontrast nie jest zapewniony na poziomie 4,5:1;
 • Ikony portali społecznościowych w nagłówku strony są niewielkie i mogą być nieczytelne;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych;
 • Brak opisu linku do strony głównej (podaje jedynie adres strony internetowej);
 • Zbyt niski kontrast pomiędzy polem wyszukiwania a tłem;
 • Strzałki na sliderze bez opisu alternatywnego;
 • Link „dowiedz się więcej” przy informacji o cookies bez opisu;
 • Opisy alternatywne zdjęć powtarzają treść nagłówka. Zdjęcia w aktualnościach również posiadają atrybut linku Powstaje efekt jąkania;
 • Strona nie ma znacznika H1. Cała struktura zwiera tylko znacznik H2. Niezachowana właściwa struktura nagłówków h1-h6;
 • Kontrast nagłówków załączników oraz kontakt w stopce strony w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Załączniki bez opisów alternatywnych;
 • Powrót na górę strony nie jest czytany przez czytnik ekranu;
 • Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące  i nie posiadają alternatywnych rozszerzeń;
 • Strona o wysokim kontraście nie zawiera zdjęć oraz grafik;
 • Brak mapy strony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Data aktualizacji: 27.03.2024.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gorgosz, biuro@mzd.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (33) 487 49 43, +48 (33) 487 49 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku MZD.
  Budynek posiada dwa wejścia, przy czym jedno wejście z tyłu budynku, które jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Dostępność jest zachowana z przyległego poziomu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Brak barier architektonicznych na parterze.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
  Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Budynek nie jest wyposażony w platformę natomiast posiada pochylnię przy wejściu na parter (od strony parkingu). Nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Na schodach znajdują się oznaczenia kontrastowe. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu tylnym do budynku – od strony parkingu. Dodatkowo, w niewielkiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku. Miejsce parkingowe znajduje się przy południowej elewacji budynku – ulica Podkępie.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Została zapewniona możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, w formie wideo tłumacza, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się. 
 7. Zapewnienie dostępu alternatywnego.
  Zapewniony jest alternatywny dostęp do obsługi mieszkańców poprzez obsługę na parterze budynku. W tym celu zamontowany jest dzwonek przed schodami do wysokości 120 cm.

Uwagi końcowe:

Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.
Miejski Zarząd Dróg podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Do pobrania:

Przejdź do treści