Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Pierśćcu

UCHWAŁA NR XLII/459/2018

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Pierśćcu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. )

Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1.

Regulamin cmentarza komunalnego w Pierśćcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Zarządzenie nr 0151/19/06 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Pierśćcu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik

do Uchwały Nr XLII/459/2018

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 28 sierpnia 2018r.

Regulamin cmentarza komunalnego w Pierśćcu.

§ 1.

1. Właścicielem cmentarza komunalnego usytuowanego na działce nr 548/6

położonej w Pierśćcu przy ul. Komunalnej jest Gmina Skoczów.

2. Cmentarz Komunalny jest gminnym obiektem użyteczności publicznej.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) cmentarzu – rozumie się przez to cmentarz komunalny w Pierśćcu,

2) Zarządcy cmentarza – rozumie się przez to podmiot wyznaczony przez Burmistrza Miasta Skoczowa do zarządzania cmentarzem,

3) Dysponencie grobu – rozumie się przez to założyciela grobu lub osobę dysponującą prawem pochowania zwłok w kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.912 z późn. zm.).

§ 3.

Informacja o Zarządcy cmentarza (nazwa firmy i adres, nr telefonu, godz. urzędowania) są umieszczone na tablicy informacyjnej przy wejściu na cmentarz.

§ 4.

Cmentarz dostępny jest codziennie od godz. 7oo do zmroku, z wyjątkiem Dnia Wszystkich Świętych ( 1 listopada) oraz Dnia Zadusznego ( 2 listopada), w tych dniach cmentarz dostępny jest całą dobę.

§ 5.

Do Zarządcy należy prowadzenie spraw formalno – organizacyjnych, niezbędnych do zorganizowania pochówku na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza oraz dotyczących przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 6.

1. Na terenie cmentarza należy:

1) zachowywać się stosownie do charakteru i powagi miejsca, zachować ciszę i szacunek należny zmarłym,

2) zachować porządek i czystość, zaś powstające odpady gromadzić wyłącznie
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

2. Każdorazowo należy uzgodnić z Zarządcą cmentarza:

1) usytuowanie miejsca pochówku ,

2) urządzenie miejsca pochówku, w szczególności budowy (w tym montażu i demontażu) części ziemnej lub naziemnej miejsca pochówku, jak też na zagospodarowanie otoczenia grobu (protokół wytyczenia i odbiór robót),

3) wjeżdżanie pojazdów na teren cmentarza – z zastrzeżeniem § 7, ust. 2,

4) wykonanie robót lub usług, a w szczególności: usług pogrzebowych (w tym ekshumacji), robót lub usług cmentarnych (w tym budowlanych, kamieniarskich i innych),

5) ustawianie ławeczek, płotków i innych utrudniających komunikację i ruch pieszy.

§ 7.

1. Na terenie cmentarza zabrania się :

1) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników,

2) wykonywania robót i usług budowlanych, w tym kamieniarskich, w okresie dwóch dni poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych, tj. w dniach 30-31 października każdego roku, oraz dwóch dni przed Wielkanocą (Wielki Piątek i Sobota).

2. Prawo wjazdu na teren cmentarza bez uzyskania zgody Zarządcy mają pojazdy: Właściciela, Zarządcy cmentarza, podmiotów wykonujących roboty lub usługi zlecone przez Zarządcę, pojazdy służb komunalnych (wywóz śmieci, serwis kabin toi-toi), Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

§ 8.

Podczas korzystania z obiektów i urządzeń cmentarnych, poruszania się pojazdami po terenie cmentarza, czy wykonywania robót lub usług należy:

1) nie zakłócać powagi miejsca i trwających ceremonii pogrzebowych,

2) nie narażać na niebezpieczeństwo innych osób przebywających na cmentarzu, nie zanieczyszczać i nie niszczyć obiektów, urządzeń cmentarnych, nagrobków
i pomników, jak też ich otoczenia,

3) nie zastawiać wjazdów, bramy, furtki oraz dróg, przejść i otoczenia grobów.

§ 9.

1. Na cmentarzu komunalnym w Pierśćcu urządza się:

1) groby ziemne jednopoziomowe i dwupoziomowe ( głębinowe): jednomiejscowe, dwumiejscowe, rodzinne i dziecięce,

2) groby murowane w postaci grobowca: jednomiejscowe , dwumiejscowe i rodzinne,

3) groby urnowe.

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza
i każdorazowo wyznaczane przez Zarządcę cmentarza.

§ 10.

1. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

2. W przypadku nie zastosowania się do wymogów określonych w ust. 1 Zarządca cmentarza może żądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt Dysponenta grobu.

3. Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia i zgonu zmarłego.

4. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny i ustawione w miejscu widocznym na grobie.

5. Oznakowanie grobu należy do jego Dysponenta.

6. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na Dysponencie grobu.

§ 11.

1. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego pobierane są przez Zarządcę cmentarza zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Miejską Skoczowa.

2. Dowodem nabycia prawa do grobu jest dowód wpłaty wystawiony przez Zarządcę cmentarza, a w przypadku braku stosownego potwierdzenia zapis w księdze grobów
o wniesieniu takiej opłaty. Brak potwierdzenia wniesienia opłaty, świadczy o braku wniesienia takiej opłaty.

3. Opłaty cmentarne pobierane są na okres 20 lat. Po ich upływie opłata może być przez
Dysponenta grobu wznowiona na dalszy okres nie mniejszy niż na 5 lat i nie większy niż
na 20 lat.

4. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania Dysponentów grobu o terminie
upływu ważności uprawnień do grobu.

5. W przypadku nieprolongowania opłaty za grób na kolejny okres, dotychczasowy
Dysponent grobu zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie dłużej niż do 1 roku, usunięcia wszystkich elementów nagrobka własnym staraniem i na własny koszt.

6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną przez Zarządcę cmentarza na grobie oraz tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie cmentarza, na co najmniej 1 rok przed terminem likwidacji.

7. Zwłoki ekshumowane i następnie chowane w innym grobie traktowane są jako nowy pochówek.

Przejdź do treści