Opłaty na cmentarzu komunalnym w Pierśćcu

Zarządzenie

Burmistrza Miasta Skoczowa

Nr 0050/168/13

z dnia 02.09.2013

 

 

w sprawie: ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Pierśćcu .

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity –Dz.U. 2013 poz.1594 ), art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. 2011r.  poz.236) ,   art.2  ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/541/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29.04.2010 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Skoczowa postanowień o wysokości cen i opłat, o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

§ 1

Ustalam wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pierśćcu w sposób określony w załącznikach:

Nr 1-   Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego.

Nr 2-   Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych i inne opłaty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta  Skoczowa Nr 0050.211/11 z dnia 29.09.2011r. w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w Pierśćcu oraz opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślickiej w Skoczowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050/168/13

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 02.09.2013

Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego

na cmentarzu komunalnym w Pierśćcu.

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł brutto

1.

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego

na okres 20 lat pod grób ziemny

 

a.

jednomiejscowy jednopoziomowy – dziecięcy

120,00 zł

b.

jednomiejscowy dwupoziomowy – dziecięcy ( głębinowy)

150,00 zł

c.

jednomiejscowy jednopoziomowy

300,00 zł

d..

jednomiejscowy dwupoziomowy ( głębinowy)

350,00 zł

e.

dwumiejscowy jednopoziomowy – rodzinny

500,00 zł

f.

dwumiejscowy dwupoziomowy – rodzinny ( głębinowy)

700,00 zł

g.

jednomiejscowy urnowy

150,00 zł

h.

wielournowy

350,00 zł

i.

Opłata dodatkowa za pogłębienie istniejącego miejsca grzebalnego- jednomiejscowy

100,00 zł

j.

W przypadku grobów rodzinnych większych niż dwumiejscowe zastosowanie ma opłata jak za grób dwumiejscowy powiększona za każde dodatkowe miejsce.

2

Opłata za wydłużenie terminu zachowania grobu w związku z dochowaniem zmarłego do istniejącego grobu za 1 rok

a.

jednomiejscowy jednopoziomowy – dziecięcy

6,00 zł

b.

jednomiejscowy dwupoziomowy – dziecięcy ( głębinowy)

7,50 zł

c.

jednomiejscowy jednopoziomowy

15,00 zł

d..

jednomiejscowy dwupoziomowy ( głębinowy)

17,50 zł

e.

dwumiejscowy jednopoziomowy – rodzinny

25,00 zł

f.

dwumiejscowy dwupoziomowy – rodzinny ( głębinowy)

35,00 zł

g.

jednomiejscowy urnowy

7,50 zł

h.

wielournowy

17,50 zł

3.

Opłata prolongacyjna za kolejne 20 lat pod grób ziemny

Jak opłaty wymienione w pkt.1

4.

Opłata prolongacyjna za kolejne 10 lat pod grób ziemny

50 % opłaty jak za 20 lat

5.

Opłata prolongacyjna za kolejne 5 lat pod grób ziemny

25 % opłaty jak za 20 lat

6.

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego

na okres 40 lat pod grób murowany 

 

a.

jednomiejscowy jednopoziomowy

900,00 zł

b.

jednomiejscowy dwupoziomowy ( głębinowy)

1000,00 zł

c.

dwumiejscowy jednopoziomowy – rodzinny

1500,00 zł

d.

dwumiejscowy dwupoziomowy – rodzinny ( głębinowy)

2000,00 zł

e.

jednomiejscowy urnowy

400,00 zł

f.

wielournowy( wymiary grobu murowanego pojedynczego)

900,00 zł

7.

Opłata prolongacyjna pod grób murowany na kolejne 20 lat- 50 % opłaty jak za okres 40 lat

 

8.

Opłata prolongacyjna pod grób murowany na kolejne 10 lat- 25 % opłaty jak za okres 40 lat

 

UWAGA:

  1. Opłata zawiera obowiązujący podatek VAT.
  2. Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050/168/13

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 02.09.2013.

Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych i inne opłaty.

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł brutto

1.

Korzystanie z terenu i urządzeń cmentarza przy budowie lub remoncie nagrobków i grobów murowanych

za każdy obiekt

50,00 zł

2.

Wybudowanie nagrobka lub grobu murowanego bez zezwolenia lub niezgodnie ze zezwoleniem

2000,00 zł


Zarządzenie do pobrania w formacie PDF tutaj

Przejdź do treści