Zarządzenie Dyrektora MZD

Zarządzenie Dyrektora MZD

Zarządzenie 2.2014

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: nadania Regulaminu strefy płatnego parkowania w Skoczowie oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów.

Na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIV/541/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Skoczów postanowień o wysokości cen i opłat, o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.120.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych oraz Uchwały Nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg”.

§1

1. Wprowadzam Regulamin strefy płatnego parkowania w Skoczowie oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określam ilość dostępnych abonamentów mieszkańca i zwykłych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 15.2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu strefy płatnego parkowania w Skoczowie oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pdf  Pobierz zarządzenie w formcie pdf
Przejdź do treści