Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa

Zarządzenie Nr 0050.104.2017

Burmistrza Miasta Skoczowa

z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr XLIV/541/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Skoczowa postanowień o wysokości cen i opłat, o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzam:

§ 1

Wyznaczyć na terenie miasta Skoczowa następujące płatne, niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych:

1) Parking nr 1 – plac przy zbiegu ulic Mickiewicza i Św. Jana Sarkandra.

2) Parking nr 2 – plac przy ul. Ustrońskiej (obok Gościńca Karet).

3) Parking nr 3 – plac przy ul. Menniczej (za Gościńcem Karet).

4) Parking nr 4 – plac przed obiektem Krytej Pływalni „Delfin” wraz z dwiema drogami wewnętrznymi.

§ 2

1. Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 1-3 opłaty pobierane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700 .

2. Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 4 opłaty pobierane będą tylko w dzień targowy w godzinach od 700 do 1300. Opłaty nie dotyczą klientów korzystających w tych godzinach z usług Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 3

Ustalić wysokość opłaty parkingowej wnoszonej z góry, niezwłocznie po zaparkowaniu, za cały deklarowany czas postoju pojazdów samochodowych w następujący sposób:

1) Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 1-3 opłaty pobierane będą w wysokości:

a) za postój do pół godziny – 1,00 zł brutto,

b) za postój powyżej pół godziny do jednej godziny – 2,00 zł brutto,

c) za postój drugą godzinę – 2,20 zł brutto,

d) za postój trzecią godzinę – 2,40 zł brutto,

e) za postój czwartą godzinę i każdą następną godzinę postoju – 2,00 zł brutto.

2) Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 4 opłaty pobierane będą w wysokości:

a) za postój do pół godziny – 1,00 zł brutto,

b) za postój powyżej pół godziny do jednej godziny i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 2,00 zł brutto,

c) za postój autobusów do pół godziny – 5,00 zł brutto,

d) za postój autobusów powyżej pół godziny do jednej godziny i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 10,00 zł brutto.

§ 4

Wprowadzić opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 1-3, które nie gwarantują wolnego miejsca na parkingu w następujący sposób:

1) Abonament mieszkańca – uprawniający mieszkańca ulicy, na której wyznaczono parking płatny, do postoju w jego obrębie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego w wysokości:

a) abonament mieszkańca na okres jednego miesiąca – 20,00 zł brutto,

b) abonament mieszkańca na okres jednego roku – 200,00 zł brutto.

Upoważniona do wykupienia abonamentu mieszkańca będzie osoba zamieszkała na ulicy, na której wyznaczono parking płatny, która dysponuje pojazdem i wykaże te okoliczności stosownymi dokumentami (np. dowodem rejestracyjnym z wpisanym adresem zamieszkania właściciela lub współwłaściciela, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia- dodatkowo kopią umowy).

2) Abonament zwykły – uprawniający każdego uczestnika ruchu do postoju pojazdu samochodowego w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 1-3 oraz w strefie płatnego parkowania (za wyjątkiem Rynku) w wysokości:

a) abonament zwykły na okres jednego miesiąca – 120,00 zł brutto,

b) abonament zwykły na okres jednego roku – 1 200,00 zł brutto.

§ 5

Ustalić opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2, § 3 i § 4 oraz za postój ponad czas opłacony (powyżej 15 minut) – 40,00 zł brutto.

§ 6

1. Ustalić następujący sposób pobierania opłat:

1) parkingowej – na parkingach wymienionych w § 1 pkt 1-3, przez uiszczenie jej w parkomacie oraz § 1 pkt 4, pobierana przez parkingowego,

2) abonamentowej – o której mowa w § 4 pkt 1-2, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie,

3) dodatkowej – o której mowa w § 5, nałożonej na parkingach wymienionych w § 1 pkt 1-3, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie oraz w § 1 pkt 4, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

1) przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, w których Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej umieszczona została w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, parkujących w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29,

2) dokonujących zaopatrzenia w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką „Stanowisko na czas zaopatrzenia do 15 minut”,

3) pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego oraz Straży Miejskiej w Skoczowie, podczas wykonywania obowiązków służbowych,

4) jednośladowych.

§ 7

1. Wprowadzić regulamin na parkingach wymienionych w § 1 pkt 1- 3, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określić ilość dostępnych abonamentów na parkingach wymienionych w § 1 pkt 1- 3, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Określić obszar objęty parkingami wymienionymi w § 1 pkt 1- 3, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wprowadzić regulamin na parkingu wymienionym w § 1 pkt 4, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzyć:

1) Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie w zakresie § 1 pkt 1- 3.

2) Dyrektorowi Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie § 1 pkt 4.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 0050.185.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Przejdź do treści