Regulamin strefy płatnego parkowania 2017

 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/332/2017

Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Regulamin

strefy płatnego parkowania w Skoczowie

Regulamin strefy płatnego parkowania w Skoczowie określa zasady organizacji parkowania i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych. Celem ustanowionej strefy płatnego parkowania jest zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

§ 1

W regulaminie używa się następujących definicji:

1) Uchwała Rady Miejskiej – uchwała nr XXIII/269/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

2) SPP – strefa płatnego parkowania – obszar miasta wyznaczony Uchwałą Rady Miejskiej, w którym za niestrzeżony postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych pobierana jest opłata.

3) parkomat – urządzenie inkasująco-rejestrujące, w którym uiszcza się opłatę za postój pojazdów samochodowych w SPP.

4) bilet parkingowy – wydruk z parkomatu stanowiący dowód wniesienia opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP.

5) abonament – opłata pobierana zarówno od mieszkańców jak i zwykłych uczestników ruchu określona Uchwałą Rady Miejskiej.

6) karta abonamentowa – dokument wydawany przez MZD po wykupieniu abonamentu.

7) karta parkingowa osoby niepełnosprawnej – dokument wydawany przez Starostę dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.).

8) kontroler – pracownik MZD kontrolujący prawidłowość dokonywania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP .

9) MZD – Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Skoczowie przy ulicy Mickiewicza 14.

10) pojazd samochodowy – to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.).

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 2

1. Korzystający z SPP zobowiązani są do uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 17 00.

2. W soboty, niedziele i święta opłaty w SPP nie będą pobierane.

§ 3

Wysokość opłaty za postój pojazdów samochodowych oraz sposób poboru tych opłat określa Uchwała Rady Miejskiej.

§ 4

1. Bilet parkingowy należy wykupić z góry, niezwłocznie po zaparkowaniu, za cały deklarowany czas postoju pojazdów samochodowych w najbliższym parkomacie, przy czym parkujący na płycie Rynku muszą korzystać wyłącznie z parkomatu na Rynku.

2. Bilet parkingowy, karta abonamentowa lub karta parkingowa osoby niepełnosprawnej muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności.

§ 5

Zerową stawkę za postój w SPP ustala Uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział II

Opłaty abonamentowe

§ 6

Wysokość opłat abonamentowych oraz sposób poboru tych opłat określa Uchwała Rady Miejskiej.

§ 7

1. W celu uzyskania abonamentu mieszkańca, należy złożyć pisemny wniosek. Upoważniona do wykupienia abonamentu mieszkańca będzie osoba zamieszkująca w SPP, która dysponuje pojazdem i wykaże te okoliczności stosownymi dokumentami (np. dowodem rejestracyjnym z wpisanym adresem zamieszkania właściciela lub współwłaściciela, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia- dodatkowo kopią umowy). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez MZD wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty należności w kasie lub na rachunek bankowy MZD zgodnie z wystawioną fakturą VAT, po czym otrzyma kartę abonamentową. Abonament staje się ważny od dnia zapłaty.

2. Wykupienie abonamentu mieszkańca uprawnia do postoju wyłącznie jednego pojazdu samochodowego i nie gwarantuje wolnego miejsca na parkingu.

3. Abonament mieszkańca uprawnia do korzystania wyłącznie z parkingu związanego z miejscem zamieszkania, przy czym wyjątek stanowią mieszkańcy Rynku, którzy mogą korzystać z parkingu na ulicy Cieszyńskiej (od Rynku do wjazdu na Mały Rynek) lub na ulicy Ustrońskiej przed pawilonem handlowym Hermes.

4. Ilość dostępnych abonamentów mieszkańca jest ograniczona, a ich wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. O wydaniu abonamentu mieszkańca decyduje kolejność złożenia wniosku.

§ 8

1. W celu uzyskania abonamentu zwykłego należy złożyć pisemny wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez MZD wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty należności w kasie lub na rachunek bankowy MZD zgodnie z wystawioną fakturą VAT, po czym otrzyma kartę abonamentową. Abonament staje się ważny od dnia zapłaty.

2. Wykupienie abonamentu zwykłego uprawnia do postoju wyłącznie jednego pojazdu samochodowego i nie gwarantuje wolnego miejsca na parkingu.

3. Abonament zwykły uprawnia do korzystania z każdego parkingu za wyjątkiem Rynku.

4. Ilość dostępnych abonamentów zwykłych jest ograniczona, a ich wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. O wydaniu abonamentu zwykłego decyduje kolejność złożenia wniosku.

§ 9

Abonamenty roczne przyznawane będą na okres jednego pełnego roku, to jest od dnia zapłaty, natomiast abonamenty miesięczne przyznawane będą na okres danego miesiąca kalendarzowego – np. na miesiąc styczeń, bez względu na dzień złożenia wniosku.

§ 10

Po wykupieniu abonamentu – uiszczona opłata za abonament nie podlega zwrotowi.

§ 11

W przypadku sprzedaży samochodu przez wnioskodawcę istnieje możliwość przeniesienia abonamentu na inny samochód, którego właścicielem jest wnioskodawca.

Rozdział III

Opłata dodatkowa

§ 12

1. Wysokość opłaty dodatkowej oraz sposób poboru tej opłaty określa Uchwała Rady Miejskiej.

2. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera postoju pojazdu samochodowego w SPP bez uiszczenia opłaty za postój, wystawione zostanie wezwanie do uregulowania opłaty dodatkowej. Przedmiotowe wezwanie kontroler wręcza kierującemu pojazdem, natomiast w sytuacji jego nieobecności wezwanie pozostawia za wycieraczką przedniej szyby samochodu.

3. Przez parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty rozumie się:

a) nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale I i II niniejszego regulaminu,

b) parkowanie ponad czas opłacony (powyżej 15 minut).

§ 13

1. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat z tytułu parkowania pojazdów w obrębie SPP, w tym również opłat dodatkowych.

2. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie MZD lub na konto bankowe MZD wskazane na wezwaniu.

§ 14

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w wyznaczonym terminie (tj. 14 dni od dnia wystawienia wezwania) MZD wysyła wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w celu uzyskania danych osobowych właściciela pojazdu.

2. Na podstawie danych osobowych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców MZD wysyła upomnienie do właściciela pojazdu. Termin płatności – 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.

§ 15

1. Osoba, która najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania lub 7 dni, od dnia otrzymania upomnienia, przedłoży w MZD bilet parkingowy lub kartę abonamentową stwierdzające uiszczenie opłaty parkingowej za czas, w którym wystawione zostało wezwanie do uregulowania opłaty dodatkowej bądź kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, może odwołać się w formie pisemnej od przedmiotowego zobowiązania.

2. MZD zastrzega, iż istnieje tylko jednokrotna możliwość anulowania opłaty dodatkowej z w/w przyczyn.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 16

Korzystanie z SPP równoznaczne jest ze znajomością niniejszego regulaminu.

§ 17

Dokumentacja związana z SPP przechowywana jest w siedzibie MZD.

Przejdź do treści