O MZD

Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie (powołany uchwałą nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009 r.) jako jednostka funkcjonuje od stycznia 2010 roku.

Głównymi zadaniami MZD jest zarządzanie:

– drogami gminnymi, w tym uzgodnienia drogowe i zmiany organizacji ruchu,

– strefą płatnego parkowania w Skoczowie oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów,

– targowiskiem rolno-przemysłowym i zwierzęcym,

– cmentarzem komunalnym w Pierśćcu.

Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków określa statut MZD.

Schemat organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie przedstawia się następująco:

– Dział finansowo-księgowy,

– Dział zarządzania, wykonawstwa drogowego i gospodarki komunalnej,

– Sekretariat, zamówienia publiczne,

– Kadry i płace,

– Magazyn, zaopatrzenie,

Do pobrania:

Przejdź do treści