Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg (MZD.341.100.2022).

Zamawiający informuje, że w dniu 5.01.2022 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow.

Przejdź do treści