Dostawa soli drogowej DR z antyzbrylaczem, przeznaczonej do utrzymania jezdni podczas Akcji Zimowej, wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów (MZD.341.103.2021).

Zamawiający informuje, że w dniu 25.11.2021 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa soli drogowej DR z antyzbrylaczem, przeznaczonej do utrzymania jezdni podczas Akcji Zimowej, wraz z transportem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skoczów”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow.

Przejdź do treści