Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (masa asfaltobetonowa układana na gorąco), z podziałem na 2 części (MZD.341.101.2021).

Zamawiający informuje, że w dniu 10.05.2021 r. na platformazakupowa.pl zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, w technologii asfaltobetonu (masa asfaltobetonowa układana na gorąco), z podziałem na 2 części”. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji).

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow.

Przejdź do treści