Uchwała Rady MIejskiej

UCHWAŁA NR XXIII/269/2016

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 18 października 2016r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 3 i 4 oraz art. 13 f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), na wniosek Burmistrza Miasta zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach.

Rada Miejska Skoczowa

uchwala:

§ 1

Wyznaczyć na terenie miasta Skoczowa strefę płatnego parkowania:

1) Parking nr 1 – Rynek,

2) Parking nr 2 – Mały Rynek,

3) Parking nr 3 – ul. Cieszyńska (od Rynku do wjazdu na Mały Rynek),

4) Parking nr 4 – ul. Cieszyńska (od ulicy Objazdowej do ulicy Mickiewicza),

5) Parking nr 5 – ul. Ustrońska (przed pawilonem handlowym Hermes),

6) Parking nr 6 – ul. Stalmacha (od ronda do strefy postoju taksówek na ul. Bielskiej).

§ 2

Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 opłaty pobierane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1700 .

§ 3

Ustalić wysokość opłaty parkingowej, wnoszonej z góry, niezwłocznie po zaparkowaniu, za cały deklarowany czas postoju pojazdów samochodowych, w następujący sposób:

1. Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 1 opłaty pobierane będą w wysokości:

a) za postój do pół godziny – 1,50 zł brutto,

b) za postój powyżej pół godziny do jednej godziny – 3,00 zł brutto,

c) za postój drugą godzinę – 3,60 zł brutto,

d) za postój trzecią godzinę – 4,20 zł brutto,

e) za postój czwartą godzinę i każdą następną godzinę postoju – 3,00 zł brutto.

2. Za postój pojazdów samochodowych w miejscu, o którym mowa w § 1 pkt 2-6 opłaty pobierane będą w wysokości:

a) za postój do pół godziny – 1,00 zł brutto,

b) za postój powyżej pół godziny do jednej godziny – 2,00 zł brutto,

c) za postój drugą godzinę – 2,20 zł brutto,

d) za postój trzecią godzinę – 2,40 zł brutto,

e) za postój czwartą godzinę i każdą następną godzinę postoju – 2,00 zł brutto.

§ 4

Wprowadzić opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych na parkingach wymienionych w § 1 pkt 2-6, które nie gwarantują wolnego miejsca na parkingu, w następujący sposób:

1. Abonament mieszkańca uprawniający mieszkańca ulicy, na której wyznaczono strefę płatnego parkowania, do postoju w jej obrębie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego w wysokości:

a) abonament mieszkańca na okres 1 miesiąca – 20,00 zł brutto,

b) abonament mieszkańca na okres 1 roku – 200,00 zł brutto.

Upoważniona do wykupienia abonamentu mieszkańca będzie osoba zamieszkująca w strefie płatnego parkowania, która dysponuje pojazdem i wykaże te okoliczności stosownymi dokumentami (np. dowodem rejestracyjnym z wpisanym adresem zamieszkania właściciela lub współwłaściciela, a w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo kopią umowy).

2.Mieszkańcy Rynku, którzy wykupią abonament mieszkańca zobowiązani są do postoju pojazdu samochodowego na parkingu nr 3 – ul. Cieszyńska (od Rynku do wjazdu na Mały Rynek) lub na parkingu nr 5 ul. Ustrońska (przed pawilonem handlowym Hermes).

3. Abonament zwykły- uprawniający każdego uczestnika ruchu do parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach gminnych za wyjątkiem Rynku w wysokości:

a) abonament zwykły na okres 1 miesiąca -120,00 zł brutto,

b) abonament zwykły na okres 1 roku -1 200,00 zł brutto.

§ 5

Ustalić opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w § 2, § 3 lub § 4 oraz za postój ponad czas opłacony (powyżej 15 minut) – 40,00 zł brutto.

§ 6

1. Ustalić następujący sposób pobierania opłat:

a) parkingowej, na parkingach wymienionych w § 1, przez uiszczenie jej w parkomacie,

b) abonamentowej, o której mowa w § 4 ust. 1-3, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie,

c) dodatkowej, o której mowa w § 5, przez wpłatę w kasie lub na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

2. Ustalić zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

a) przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, w których Karta Parkingowa osoby niepełnosprawnej umieszczona została w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, parkujących w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29,

b) dokonujących zaopatrzenia w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką „Stanowisko na czas zaopatrzenia do 15 minut”,

c) pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego oraz Straży Miejskiej w Skoczowie, podczas wykonywania obowiązków służbowych,

d) jednośladowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przejdź do treści