Regulamin strefy płatnego parkowania 2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2.2014

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg

z dnia 30 stycznia 2014 roku

Regulamin

strefy płatnego parkowania w Skoczowie

oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących

własność Gminy Skoczów

Regulamin strefy płatnego parkowania i parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów określa zasady organizacji parkowania i uiszczania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.

Celem ustanowionej strefy płatnego parkowania oraz parkingów płatnych jest zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

§ 1

W regulaminie używa się następujących definicji:

Uchwała Rady Miejskiej – uchwała nr XXIX/353/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat.

Zarządzenie Burmistrza – Zarządzenie nr 0050.120.2013 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na nich pojazdów samochodowych.

SPP – strefa płatnego parkowania – obszar miasta wyznaczony Uchwałą, w którym za niestrzeżony postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych pobierana jest opłata.

PP – parkingi płatne – wyznaczone w oparciu o Zarządzenie Burmistrza parkingi, na których za niestrzeżony postój pojazdów samochodowych pobierana jest opłata.

Parkomat – urządzenie inkasująco-rejestrujące, w którym uiszcza się opłatę.

Bilet parkingowy – wydruk z Parkomatu stanowiący dowód wniesienia opłaty za postój pojazdów samochodowych w SPP lub PP.

Abonament – opłata pobierana zarówno od mieszkańców jak i zwykłych uczestników ruchu określona Uchwałą oraz Zarządzeniem Burmistrza.

Karta abonamentowa – dokument wydawany przez MZD po wykupieniu Abonamentu.

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej – dokument wydawany przez Starostę dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.).

Kontroler – pracownik MZD kontrolujący prawidłowość dokonywania opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP i PP.

MZD – Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Skoczowie przy ulicy Mickiewicza 14.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 2

1. Korzystający z SPP i PP zobowiązani są do uiszczania opłat za postój pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 17 00 oraz w soboty w godzinach od 8 00 do 14 00.

2. W niedziele i święta opłaty w SPP i PP nie będą pobierane.

§ 3

Wysokość opłaty za postój pojazdów samochodowych oraz sposób poboru tych opłat określa Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza.

§ 4

1. Bilet parkingowy należy wykupić z góry, niezwłocznie po zaparkowaniu, za cały deklarowany czas postoju pojazdów samochodowych w najbliższym Parkomacie, przy czym parkujący na płycie Rynku muszą korzystać wyłącznie z Parkomatu na Rynku.

2. Bilet parkingowy, Karta abonamentowa lub Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności.

§ 5

Zerową stawkę za postój w SPP i PP ustala się dla następujących pojazdów samochodowych:

a) przewożących osoby o obniżonej sprawności ruchowej, w których Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej umieszczona została w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu, parkujących w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29,

b) dokonujących zaopatrzenia w miejscach wyznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką „Stanowisko na czas zaopatrzenia do 15 minut”,

c) pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, Straży Miejskiej w Skoczowie oraz Policji, podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Rozdział II

Opłaty abonamentowe

§ 6

Wysokość opłat abonamentowych oraz sposób poboru tych opłat określa Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza.

§ 7

1. W celu uzyskania abonamentu mieszkańca, należy złożyć pisemny wniosek i przedstawić wymagane dokumenty (tj. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy wraz z wpisem zameldowania stałego lub czasowego na ulicy, na której wyznaczono SPP lub PP, dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanym adresem właściciela lub współwłaściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo kopia tej umowy). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez MZD wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty należności w kasie lub na rachunek bankowy MZD zgodnie z wystawioną fakturą VAT, po czym otrzyma Kartę abonamentową. Abonament staje się ważny od dnia zapłaty.

2. Wykupienie abonamentu mieszkańca uprawnia do postoju wyłącznie jednego pojazdu samochodowego i nie gwarantuje wolnego miejsca na parkingu.

3. Abonament mieszkańca uprawnia do korzystania wyłącznie z parkingu związanego z miejscem zameldowania, przy czym wyjątek stanowią mieszkańcy Rynku, którzy mogą korzystać z parkingu na ulicy Cieszyńskiej (od Rynku do wjazdu na Mały Rynek) lub na ulicy Ustrońskiej przed pawilonem handlowym Hermes.

4. Ilość dostępnych abonamentów mieszkańca jest ograniczona, a ich wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2.2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 30 stycznia 2014 r. O wydaniu abonamentu mieszkańca decyduje kolejność złożenia wniosku.

§ 8

1. W celu uzyskania abonamentu zwykłego należy złożyć pisemny wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez MZD wnioskodawca zobowiązany jest do wpłaty należności w kasie lub na rachunek bankowy MZD zgodnie z wystawioną fakturą VAT, po czym otrzyma Kartę abonamentową. Abonament staje się ważny od dnia zapłaty.

2. Wykupienie abonamentu zwykłego uprawnia do postoju wyłącznie jednego pojazdu samochodowego i nie gwarantuje wolnego miejsca na parkingu.

3. Abonament zwykły uprawnia do korzystania z każdego parkingu za wyjątkiem Rynku.

4. Ilość dostępnych abonamentów zwykłych jest ograniczona, a ich wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2.2014 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 30 stycznia 2014 r. O wydaniu abonamentu zwykłego decyduje kolejność złożenia wniosku.

§ 9

Abonamenty roczne przyznawane będą na okres jednego pełnego roku od dnia zapłaty, natomiast abonamenty miesięczne przyznawane będą na okres danego miesiąca kalendarzowego np. na miesiąc lipiec, bez względu na dzień złożenia wniosku.

§ 10

Po wykupieniu Abonamentu nie uwzględnia się zwrotu pieniędzy.

§ 11

W przypadku sprzedaży samochodu przez wnioskodawcę istnieje możliwość przeniesienia Abonamentu na inny samochód, którego właścicielem jest wnioskodawca.

Rozdział III

Opłata dodatkowa

§ 12

1. Wysokość opłaty dodatkowej oraz sposób poboru tej opłaty określa Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Burmistrza.

2. W przypadku stwierdzenia przez Kontrolera postoju pojazdu samochodowego w SPP i PP bez uiszczenia opłaty wystawione zostanie wezwanie do uregulowania opłaty dodatkowej. Przedmiotowe wezwanie Kontroler wręcza kierującemu pojazdem, natomiast w sytuacji jego nieobecności wezwanie pozostawia za wycieraczką przedniej szyby samochodu.

3. Przez parkowanie w SPP i PP bez uiszczenia opłaty rozumie się:

a) nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale I i II niniejszego Regulaminu,

b) parkowanie ponad czas opłacony (powyżej 15 minut).

§ 13

1. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat z tytułu parkowania pojazdów w obrębie SPP i PP, w tym również opłat dodatkowych.

2. Opłatę dodatkową należy uiścić w kasie MZD lub na konto bankowe MZD wskazane na wezwaniu.

§ 14

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w wyznaczonym terminie (tj. 14 dni od dnia wystawienia wezwania) MZD wysyła wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w celu uzyskania danych osobowych właściciela pojazdu.

2. Na podstawie danych osobowych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców MZD wysyła upomnienie do właściciela pojazdu. Termin płatności – 7 dni od dnia otrzymania upomnienia.

§ 15

Osoba, która najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania lub 7 dni od dnia otrzymania upomnienia przedłoży w MZD bilet parkingowy, Kartę abonamentową stwierdzającą uiszczenie opłaty parkingowej za czas, w którym wystawione zostało wezwanie do uregulowania opłaty dodatkowej lub Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, może odwołać się w formie pisemnej od przedmiotowego zobowiązania.

MZD zastrzega, iż istnieje tylko jednokrotna możliwość anulowania opłaty dodatkowej z w/w przyczyn.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 16

Korzystanie z SPP i PP równoznaczne jest ze znajomością niniejszego Regulaminu.

§ 17

Dokumentacja związana z SPP i PP przechowywana jest w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie przy ulicy Mickiewicza 14.

Pobierz regulamin w formacie PDF
Przejdź do treści