O MZD

Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie (powołany uchwałą nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009 r.) jako jednostka funkcjonuje od stycznia 2010 roku.

Głównymi zadaniami MZD jest zarządzanie:

- drogami gminnymi, w tym uzgodnienia drogowe i zmiany organizacji ruchu,

- strefą płatnego parkowania w Skoczowie oraz parkingów wyznaczonych na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów,

- targowiskiem rolno-przemysłowym i zwierzęcym,

- cmentarzem komunalnym w Pierśćcu.

Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków określa statut MZD.

Schemat organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie przedstawia się następująco:

- Dział finansowo-księgowy,

- Dział zarządzania, wykonawstwa drogowego i gospodarki komunalnej,

- Sekretariat, zamówienia publiczne,

- Kadry i płace,

- Magazyn, zaopatrzenie,

Do pobrania: